FANDOM


"Athledecamathalon"
Athledecamathalon Image 123
Bài hát bởi Không xác định
Độ dài:
0:45
Niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"Athledecamathalon"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc

"Athledecamathalon" là bài hát được hát trong tập "Athledecamathalon".

Lời bài hát

Athledecamathalon
We base our self-esteem upon
Our intellectual clarity and physical dexterity
The Athledecamathalon

You may be a prodigy at javelin
And you shot put better than the best
But if you don't know your caculus and comprehend the syllabus
It is doubtful that you'll ever pass this test

Athledecamathalon
Yes, Athledecamathalon

It's brains but it is also brawn
It's both you must rely upon
In the Athledecamathalon

Bản dịch

Học viện toán điền kinh
Dựa vào lòng tự trọng sẵn có
Nhờ vào trí tuệ rõ ràng và sự khéo léo về thể lực
Học viện toán điền kinh

Bạn có thể là thần đồng ném lao
Và cú ném của bạn nằm ngoài cả mong đợi
Nhưng nếu bạn không biết tính toán và chẳng hiểu bảng tóm lược
Bạn chỉ có thể vượt qua bằng niềm tin

Học viện toán điền kinh
Phải, Học viện toán điền kinh

Dùng não nhưng cũng dùng cả cơ bắp
Đó là hai thứ cốt yếu
Trong Học viện toán điền kinh

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #24384283

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"The Best Remaining"
Bài hát Tiếp theo:
"Substitute Science Teacher"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.