FANDOM


"He Shall Be Our Leader"
49 Scott and the Undergrounders
Bài hát bởi Scott và Những người Dưới lòng đất
Scott và Những người Dưới lòng đất niên sử
Bài kế trước:
Không
Hiện tại:
"He Shall Be Our Leader"
Bài tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc

"He Shall Be Our Leader" là bài hát do ban nhạc Scott và Những người Dưới lòng đất thể hiện trong tập phim "Battle of the Bands".

Lời bài hát

Scott: He shall be our leader.

Bản dịch

Scott: Cậu ấy nên là thủ lĩnh.

Sáng tác

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Dan và Jeff

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Just Roll With It"
Bài hát Tiếp theo:
"Saw Away at My Heart"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.