FANDOM


"Horseface the Equestrian Barbarian" là một bài hát được hát khi Milo và gia đình Brulee tạm dừng chân ở một khu vui chơi "Người mặt ngựa mạn rợ cưỡi ngựa".

Lời bài hát

Horseface the Equestrian Barbarian

Bản dịch

Người mặt ngựa mạn rợ cưỡi ngựa

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #24384276

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Murphy Family Vacation"
Bài hát Tiếp theo:
"Lard World"