FANDOM


"I Knew It"
I Knew It
Sara đang hát.
Bài hát bởi Sara
Độ dài:
0:07
Sara niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"I Knew It"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc
Milo Murphy's Law - I Knew It00:24

Milo Murphy's Law - I Knew It

"I Knew It" là bài hát do Sara khi cô biết nơi gia đình mình vừa đến thăm là ở "The Wilder West" một địa điểm trong chương trình TV nổi tiếng, "The Doctor Zone FIles".

Lời bài hát

Sara: Oh, yeah!
I knew it, I was right,
I said I knew it, I was right!
I knew it, okay, oh yeah, I knew it
I knew it, I was right!

Bản dịch

Sara: Oh, yeah!
Mình biết rằng mình đã đúng,
Mình nói là mình biết rằng mình đã đúng!
Mình biết mà, okay, oh yeah, mình biết mà
Mình biết là mình đã đúng!

Sáng tác

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Lỗi

Nối tiếp

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"The Show Must Go On"
Bài hát Tiếp theo:
"Murphy's Family Vaction"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.