FANDOM


"Pistachios"
Missing Milo Image 70
"Quả hồ trăn, hạt đậu màu xanh..."
Bài hát bởi Milo Murphy
Thể loại nhạc:
Điệu nhạc
Độ dài:
0:04
Milo niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"Pistachios"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc

"Pistachios" là một giai điệu ngắn được hát bởi Milo trong tập "Missing Milo". Giai điệu đó chính là mẫu quảng cáo của ông bồi bàn trong Doctor Zone, như Dakota nói.

Lời bài hát

Pistachios, the nut that's green
It always makes such great cuisine

Bản dịch

Quả hồ trăn, hạt đậu màu xanh
Nó luôn là món làm bếp rất tuyệt

Thông tin cơ sở

  • Đoạn nhạc nằm ở trong tập phim thất lạc của Doctor Zone, lúc Sara bật tập phim lên và đoạn nhạc đó được chơi.

Sáng tác

Cước chú

Kế trước:
"Woodpecker"
Bài hát Tiếp theo:
"I Can't Find You