FANDOM


"Rooting for the Enemy"
Rooting for the Enemy Image 251
Bài hát bởi Milo Murphy
Thể loại nhạc:
Rock, nhạc cổ động
Độ dài:
1:57
Milo niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"Rooting for the Enemy"
Bài tiếp theo:
"The Show Must Go On"
Đoạn nhạc
Milo Murphys Law - I Got A New Routine SONG01:58

Milo Murphys Law - I Got A New Routine SONG

"Rooting for the Enemy" là bài hát trong tập "Rooting for the Enemy" được thực hiện bởi Milo Murphy lúc cậu nhận ra là khi cậu cổ vũ cho đội khách, The Tigers, với định luật Murphy và cậu có, cậu sẽ khiến cho đội của mình, The Geckos có thể thắng.

Lời bài hát

I gotta big foam finger,
I gotta new routine,
I'm gonna turn the tables
Rootin' for the enemy.

I gotta t-shirt and pom-poms,
You know the stuff ain't free,
I spent seventeen dollars
Rootin' for the enemy.

It's a little counterintuitive
It's a paradoxical scheme,
'Cause you think that I'll be ruined
If I back the other team.

You know I got a new perspective,
I don't expect you to come along,
I gotta new hat and banner,
And I got a new song.

(Rootin' for the enemy)
I gotta big foam finger,
(Rootin' for the enemy)
I gotta new routine,
(Rootin' for the enemy)
I'm gonna turn the tables
Rootin' for the enemy.

(Rootin' for the enemy)
I gotta t-shirt and pom-poms,
(Rootin' for the enemy)
You know the stuff ain't free,
(Rootin' for the enemy)
I spent seventeen dollars
Rootin' for the enemy.

I gotta big foam finger!

Bản dịch

Tôi có ngón tay cao su lớn,
Tôi có trang phục mới,
Tôi sẽ chuyển chỗ ngồi
Để cổ vũ cho kẻ thù.

Tôi có áo hai tay và bóng cổ vũ,
Những thứ này không hề miễn phí,
Tôi tốn 17 đô-la
Để cổ vũ cho kẻ thù.

Việc này có vẻ hơi ngược đời
Đây là một âm mưu nghịch lí,
Vì bạn nghĩ là tôi sẽ phá hoại
Nếu tôi đến với đội khác.

Bạn biết là tôi có cái nhìn khác,
Tôi không mong bạn làm cùng tôi,
Tôi có cái mũ và khẩu hiệu mới,
Và có cả bài hát mới.

(Cổ vũ cho kẻ thù)
Tôi có ngón tay cao su lớn,
(Cổ vũ cho kẻ thù)
Tôi có trang phục mới,
(Cổ vũ cho kẻ thù)
Tôi sẽ chuyển chỗ ngồi
Để cổ vũ cho kẻ thù.

(Cổ vũ cho kẻ thù)
Tôi có áo hai tay và bóng cổ vũ,
(Cổ vũ cho kẻ thù)
Nhựng thứ này không hề miễn phí,
(Cổ vũ cho kẻ thù)
Tôi tốn 17 đô-la
Để cổ vũ cho kẻ thù.

Tôi có ngón tay cao su lớn!

Thông tin cơ sở

  • Theo thứ tự phát sóng, đây là bài hát đầu tiên của chương trình.

Thư viện ảnh

Screenshot (3376)
Thư viện ảnh cho Rooting for the Enemy (bài hát) có thể được xem tại đây.

Sáng tác

Mã BMI #24029203

Nối tiếp

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
Không.
Bài hát Tiếp theo:
"Don't Break Me"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.