FANDOM


"Solid, Liquid and Gas"
The Substitute Image 329
Bài hát bởi Jess Harnel
Độ dài:
0:02
Jess Harnell niên sử
Bài kế trước:
"Substitute Science Teacher"
Hiện tại:
"Solid, Liquid and Gas"
Bài tiếp theo:
Đoạn nhạc

"Solid, Liquid and Gas" là một bài hát trong tập phim "The Substitute". Nó được chơi sau khi cô Baxter nhận ra mình đã dạy cho cả lớp hiểu bài về 3 thể của chất: Rắn, Lỏng và Khí.

Lời bài hát

Solid, Liquid and Gas.

Bản dịch

Rắn, Lỏng và Khí.

Kế trước:
"Substitute Science Teacher"
Bài hát Tiếp theo:
"We're Going to the Zoo"