FANDOM


Trở lại trang "The Substitute".
The Substitute title card

Lớp học khoa học của Milo phải gặp một người giáo viên dạy thế tẻ nhạt. Trong khi đó, Cavendish và Dakota trốn ở trong một cái tủ đồ để bảo vệ phân bón có thể giúp cho cây quả hồ trăn phát triển.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
Athledecamathalon
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
Time Out

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.