FANDOM


"This is Really Happening"
A Christmas Peril Image 458
Một con tàu đánh cá tiến thẳng đến chỗ gia đình Murphy.
Bài hát bởi Không xác định
Thể loại nhạc:
Slow-motion
Niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"This is Really Happening"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc

"This is Really Happening" là một đoạn nhạc ngắn được phát trong cảnh quay chậm một con tàu đánh cá sắp tiến đến chỗ gia đình Murphy, MelissaZack trong tập "A Christmas Peril".

Lời bài hát

This is... really... happenning
Right now
Right now.

Bản dịch

Điều này... thực sự... đang xảy ra
Ngay lúc này
Ngay lúc này.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Cước chú

Kế trước:
"The Last Halloween"
Bài hát Tiếp theo:
"Everybody is Here"