FANDOM


"Time for Dr. Zone"
The Doctor Zone Files Image 10
Bài hát bởi Jeff "Swampy" Marsh, Danny JacobLaura Dickinson
Độ dài:
0:46
Jeff Marsh, Danny Jacob và Laura Dickinson niên sử
Bài kế trước:
Hiện tại:
"Time for Dr. Zone"
Bài tiếp theo:
"Horseface the Equestrian Barbarian" (Danny Jacob)
Đoạn nhạc
Milo Murphys Law - The Dr Zone Theme SONG00:47

Milo Murphys Law - The Dr Zone Theme SONG

"Time for Dr. Zone" là bài hát chủ đề của Tiến sĩ Zone được thực hiện trong tập phim "The Doctor Zone Files".

Lời bài hát

(Tiếng nhạc)
It's time for danger, time for action,
Time for Doctor Zone!

Chronological time is just a distraction,
When you're with Doctor Zone!
He's got one foot in the future, and one foot in the past.
He's got one hand in the present...
Or at least in a gift-shaped cast!

He's Doctor Zone!

It's time for Doctor Zone!

Bản dịch

(Tiếng nhạc)
Đến lúc cho nguy hiểm, đến lúc cho hành động,
Đến lúc cho Tiến sĩ Zone!

Triết lí thời gian chỉ là chuyện nhỏ,
Khi bạn đồng hành với Tiến sĩ Zone!
Ông ấy có một chân từ tương lai, và một chân từ quá khứ.
Ông có một tay ở hiện tại...
Hoặc ít nhất là ở trong hộp quà!

Ông ấy là Tiến sĩ Zone!

Đã đến lúc cho Tiến sĩ Zone!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #24029222

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Don't Break Me"
Bài hát Tiếp theo:
"I've Got No Excuses"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.