FANDOM


"We're Going to the Zoo"
107 S I M P squirrels in my pants
Bài hát bởi Vinnie Dakota
Dakota niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"We're Going to the Zoo"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc

"We're Going to the Zoo (bài hát)" là bài hát do Dakota hát trong tập "We're Going to the Zoo".

Lời bài hát

  • Khi Dakota đang hát trong phòng chụp hình:

Dakota: We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And there we're gonna see some animals!

  • Khi Milo, ZackSara đang cưỡi trên lạc đà đuổi theo lũ khỉ:

We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And there we're gonna see some animals!

We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And there we're gonna see some animals!

Dakota: And there we're gonna see some animals!

(Một lúc sau)

We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And there we're gonna see some animals!

We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And there we're gonna see some animals!

Dakota: Strangled at the zoo, strangled at the zoo.

  • Khi Dakota thực hiện lời cá cược của mình:

We're going to the Zoo
We're going to the Zoo
And there we're gonna see some animals!

Bản dịch

Thư viện ảnh

Sáng tác

Mã BMI # 24384301, # 24384302 (Bài "Strangled at the Zoo")

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Solid, Liquid and Gas"
Bài hát Tiếp theo:
"I Need a Little TLC"